Bạn thấy website của trường như thế nào?


   
Đang online: 51
Tổng lượt truy cập: 594365
Báo cáo sơ kết công tác thư viện thiết bị học kỳ 1 năm học 2011-2012
(Ngày đăng: 12/28/2011 - Lượt xem: 6117)
Phũng gd - dt hung hà TRU?NG ti?u h?c vu th? th?c C?NG HOÀ Xà H?I CH? NGHIA VI?T NAM ộ?c l?p - T? do - H?nh ph?c Đoan Hùng, ngày 25 thỏng 12 nam 2011 Báo cáo sơ kết công tác sách–thư viện–thiết bị trường học trong hk 1 Nam h?c 2011-2012 Th?c hi?n s? ch? d?o c?a S? Giáo d?c vµ еo t?o Thái Bình vµ Hu?ng d?n s? 418/HD-PGDÐT-STB c?a Phòng Giáo d?c vµ еo t?o v? vi?c tri?n khai công tác Sách-Thu vi?n-Thi?t b? tru?ng h?c nam h?c 2011-2012. Can c? vµo Hu?ng d?n s? 418/HD-PGDÐT-STB c?a Phòng Giáo d?c vµ еo t?o v? vi?c tri?n khai công tác Sách-Thu vi?n-Thi?t b? tru?ng h?c nam h?c 2011-2012 vµ K? ho?ch công tác Sách-Thu vi?n-Thi?t b? tru?ng h?c nam h?c 2011-2012 c?a don v? nhµ tru?ng dánh giá nh?ng ho?t d?ng dã tri?n khai c?a nhµ tru?ng v? công tác Sách-Thu vi?n-Thi?t b? trong h?c kì I . Trường Tiểu học Vũ Thị Thục báo cáo tình hình hoạt động công tác Sách –Thiết bị- Thư viện trong học kỳ I năm học 2011-2012 . I- Công tác sách- thư viện: * Về cơ sở vật chất: Phòng thư viện và phòng đọc được dùng chung thuận tiện cho việc mượn trả, diện tích 56m2. Đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Trong đó, phòng đọc cho giáo viên là 38 chỗ ngồi, phòng đọc cho học sinh là 38 chỗ ngồi, có nơi làm việc cho cán bộ thư viện. - Có đủ giá sách, tủ phích mục lục, bảng giới thiệu sách, táp lô, khẩu hiệu. Có máy tính nối mạng Internet phục vụ cho giáo viên và học sinh truy cập lấy tài liệu, thông tin. - Hệ thống đường điện chiếu sáng bao gồm 04 đèn Neon chiếu sáng và hệ thống quạt điện phục vụ cho độc giả. Có máy chiếu đa năng phục vụ cho việc tuyên truyền và giới thiệu sách. *Về tổ chức quản lý: - Tổ chức quản lý: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đ• ra quyết định thành lập tổ thư viện d hiệu trưởng trực tiếp làm Giám hiệu phụ trách công tác thư viện. Cán bộ thư viện nhiệt tình có trách nhiệm và thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện trường học. - Hàng kỳ, hàng năm, cán bộ thư viện đều có báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác hoạt động của thư viện. - Trong nhà trường có 36 thầy cô giáo viên luôn tích cực tham gia hoạt động thư viện. Có tổ thư viện của học sinh, nhà trường phân công 20 em học sinh các khối 4,5 thường xuyên hỗ trợ cán bộ thư viện về việc giới thiệu sách, hướng dẫn đọc và bảo quản, vệ sinh thư viện, phòng đọc. * Về công tác sách, sách giáo khoa, sách tham khảo, báo tạp chí: Ngay đầu năm học, nhà trường đ• tiến hành kiểm tra sách giáo khoa học sinh đăng ký mua trong hè để bổ sung, số lượng sách các loại của học sinh đủ 100%. Nhà trường đ• tiếp tục mua bổ sung số sách giáo khoa mới cho giáo viên để bổ sung thay thế những bản sách đ• cũ nát do quá trình sử dụng. - Th?c hi?n 3 hỡnh th?c : Bỏn, cho thuờ, cho mu?n theo hướng dẫn của cấp trên, vào đầu năm học, bộ phận thư viện thiết bị đ• thực hiện việc cho học sinh đăng ký mua sách giáo khoa từ hè 2011. Các lớp đ• đăng ký và d?m b?o : + 100% h?c sinh cú d? sỏch giỏo khoa. + 97% h?c sinh d? sỏch bài t?p, v? bài t?p. + Trong thư viện đ• bổ sung các bộ sách giáo khoa để phục vụ nhu cầu mượn sách của học sinh. +Tổng số học sinh: TS bộ sách giáo khoa 530. + Có tủ sách giáo khoa dùng chung đặt tại thư viện nhà trường. Thường xuyên vận động học sinh năm trước ủng hộ sách cũ hoặc đầu tư kinh phí mua sách góp phần làm phong phú tủ sách dùng chung trong thư viện. Số lượng sách giáo viên các loại, sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, sách thực hành có trong thư viện được bảo quản tốt, thường xuyên bổ sung các loại theo chương trình sách 5 triệu của cấp trên. + Tổng số giáo viên :37. Tổng số bộ sách nghiệp vụ của giáo viên : 39. Mỗi giáo viên có 1 bản SGV và có 02 bản lưu lại thư viện. - Lượng sách tham khảo trong thư viện có đầy đủ các môn loại, được bảo quản và sử dụng tốt, có đầy đủ các chủng loại, chủ đề phục vụ cho công tác dạy và học, có đủ các đề thi, đề ôn luyện phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. + T?ng s? sỏch tham kh?o trong thu vi?n: 2780 b?n. T?ng s? HS 503 .Bỡnh quõn trên 05 b?n/ 1 HS. Các công cụ, tra cứu ( từ điển, tác phẩm kinh điển): Mỗi tên sách có 02 đến 03 bản. Sách TK của các môn học: Mỗi tên sách có từ 04 đến 06 bản. Sách phục vụ các nhu cầu về mở rộng nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, các chuyên đề, các đề thi HSG, mỗi tên sách có 03 bản. - Báo, tạp chí có trong thư viện đầy đủ các chủng loại: Giáo dục tiểu học, tạp chí Toán tuổi thơ, Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, báo giáo dục thời đại…. Được phân khu rõ ràng, dễ sử dụng. - Bản đồ, tranh ảnh giáo dục có đủ chủng loại, được treo trên giá bản đồ, thuận tiện cho việc sử dụng của giáo viên hàng ngày. -Thu vi?n nhà tru?ng đ• làm t?t nhi?m v? sỏch, bỏo, t?p chớ cho giỏo viờn và h?c sinh. - Ti?p t?c xõy d?ng t? sỏch phỏp lu?t trong tru?ng ph? thụng và xõy d?ng t? sỏch d?o d?c. Sỏch tham kh?o, sỏch nghi?p v?, d?c bi?t là sỏch hu?ng d?n giỏo viờn, h?c sinh theo hu?ng tr?c nghi?m. Nhà trường đ• đầu tư cho giáo viên mua và phô tô đủ cho mỗi giáo viên một bộ sách giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh ở từng khối lớp, các giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu các môn giải toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng đều có sách tham khảo để hướng dẫn học sinh thi đạt kết quả cao. - Đ• có tủ sỏch h?c t?p và làm theo t?m guong d?o d?c H? Chớ Minh. - Duy trỡ d?t mua cỏc lo?i bỏo, t?p chớ ph?c v? d?y và h?c c?a th?y cụ giỏo và h?c sinh. * T? ch?c ho?t d?ng thu vi?n và xõy d?ng thu vi?n d?t chu?n. Ngay đâu năm nhà trường đ• chú ý đ?y m?nh h?at d?ng thu vi?n, chỳ ý ph?c v? d?i tu?ng h?c sinh, th?c hi?n du?c ch? tiờu 100% giỏo viờn, 60% h?c sinh tr? lờn thu?ng xuyờn s? d?ng sỏch c?a thu vi?n. Thư viện đ• có lịch hoạt động trong tuần và thu hút toàn bộ 37/37 giáo viên đều mượn và sử dụng sách trong thư viện. Mượn và sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng thiết bị có trong kho. Đầu năm học, cán bộ phụ trách thư viện đ• tổ chức cho học sinh đăng ký sử dụng thẻ thư viện và thường xuyên mượn, sử dụng sách trong thư viện. Được cán bộ thư viện hướng dẫn đọc và tham khảo sách, các em đ• thực hiện đúng nội quy thư viện, mượn và trả sách đúng thời gian quy định, say mê học hỏi theo sách góp phần nâng cao chất lượng học tập đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ I. Trong học kỳ, Hi?u tru?ng - Hi?u phú – cỏn b? thanh tra, giỏo viờn làm cụng tỏc ki?m tra trong nhà tru?ng đ• tr?c ti?p ki?m tra sỏch giỏo khoa c?a h?c sinh c? v? s? lu?ng và ch?t lu?ng: ki?m tra vi?c mu?n d?c sỏch c?a giỏo viờn; ki?m tra dụn d?c vi?c th?c hi?n chuong trỡnh cụng tỏc thu vi?n. Đ• tổ chức kiểm kê thư viện thiết bị vào đầu năm học, cuối học kỳ, trong các kỳ kiểm kê đều có biên bản kiểm kê. Nhà tru?ng đ• t?o di?u ki?n v? kinh phớ, nhõn l?c và th?i gian d? cỏn b? thu vi?n làm vi?c t?t trong nam h?c này. Sỏch, bỏo, t?p chớ, b?n d?, tranh ?nh giỏo d?c, bang dia giỏo khoa trong thu vi?n ph?i du?c qu?n lý ch?t ch?. Cu?i nam h?c ki?m kờ tài sản c?a thu vi?n, làm th? t?c thanh lý cỏc ?n ph?m rỏch nỏt, n?i dung thay d?i ho?c h?t h?n s? d?ng theo dỳng nghi?p v?. II. CễNG TÁC THI?T B? GIÁO D?C * Trang b? Trong học kỳ I, cán bộ phụ trách đ• sắp xếp lại các trang thiết bị đồ dùng có trong kho để cho giáo viên mượn và sử dụng, tiếp tục đăng ký mua bổ sung đồ dùng theo chương trình của cấp trên. Nhà trường đ• khuyến khích giỏo viờn làm thờm d? dựng d?y h?c ph?c v? gi?ng d?y, trong dịp Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đ• tổ chức thi đồ dùng giáo viên tự làm, sau đó đ• thu lại để sử dụng phục vụ cho giảng dạy. * S? d?ng Trong học kỳ, bộ phận thư viện thiết bị đ• đ?m b?o 100% giỏo viờn mu?n d? dựng d?y h?c. Đặc biệt là các khối 4, khối 5 có các môn đạc thù như khoa học, kỹ thuật nên việc sử dụng đồ dùng là rất quan trọng và cần thiết, ngay đầu năm, 100% học sinh và giáo viên đều mượn và sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng, thiết bị theo từng phân môn, khi trả đồ dùng đều được kiểm tra cẩn thận và ghi chép sổ mượn trả đúng quy định. * B?o qu?n Trong thời gian sử dụng, các loại trang thiết bị đồ dùng đ• được bảo quản tốt, được trang bị tủ và giá để đồ dùng, nhà trường bố trí riêng kho sách và thiết bị và đ• có đủ diện tích để kho thi?t b? d?m b?o phự h?p v?i quy mụ c?a thi?t b?. - T?t c? cỏc thi?t b? d?y h?c đ• đươc s?p x?p m?t cỏch d? nhỡn, d? l?y, cú d? t? và cỏc phuong ti?n b?o qu?n khỏc, d?m b?o an toàn lao d?ng và v? sinh mụi tru?ng. - Tru?ng thành l?p 1 t? h?c sinh (10 h?c sinh lớp 5) giỳp cỏn b? thu vi?n b?o qu?n, b?o du?ng thi?t b? thu vi?n. - Cú d? s? sỏch theo dừi xu?t, nh?p, cho mu?n. III. hoạt động chính của bộ phận thư viện, thiết bị trong năm học Thỏng N?i dung ho?t d?ng 8/2010 - Kiểm kê kho sách, thiết bị, bán sách giáo khoa cho học sinh, tổ chức cho giáo viên mượn sách các loại phục vụ giảng dạy. 9 +10/2010 - Tiếp tục cho học sinh mượn sách, thành lập tổ thư viện học sinh, tổ chức cho học sinh đăng ký sử dụng thẻ thư viện theo mẫu riêng của trường. - éang ký h?p d?ng mua sỏch tham kh?o, thi?t b? d?y h?c n?m trong kinh phớ tang cu?ng co s? v?t ch?t nam 2010 11/2010 - Tiếp tục s? lý nghi?p v? thu vi?n, xõy d?ng phong trào t? làm d? dựng d?y h?c 12/2010 - Ki?m kờ kho sỏch - Nh?n sỏch thực hành buổi 2 cho học sinh - Quy?t toỏn nam với bộ phận kế toán thủ quỹ trong trường, lập tờ trình đề nghị mua bổ sung sách thiết bị theo yêu cầu của giáo viên các khối. * Về đầu tư kinh phí: * Nhà trường đ• huy động các nguồn vốn quỹ trong và ngoài ngân sách để bổ sung thiết bị, sách báo, ẩn phẩm và xây dựng cơ sở vật chất cho thư viện. Quản lý sử dụng quỹ thư viện đúng nguyên tắc. Trong học kỳ I đ• đầu tư tổng kinh phí 18.740.000.đồng ( Mười tàm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) cho việc mua sắm thiết bị, sách tham khảo, các loại tạp chí…. Phương hướng hoạt động công tác sách - thư viện - thiết bị trường học trong học kỳ II - Tiếp tục phát huy các mặt hoạt động đ• triển khai trong học kỳ I. Tiến hành kiểm kê sách đợt 2 trước Tết Nguyên đán để có kế hoạch bổ sung trong học kỳ 2. - Tổ chức cuộc thi: “ Thiếu nhi kể chuyện theo sách” cấp trường, dự kiến vào tháng 2 năm 2012. - Tiếp tục tham mưu với Bộ phận sách thiết bị cấp trên để nhận sách theo chương trình sách 3 triệu trong năm học, kịp thời cho giáo viên và học sinh sử dụng trong năm học. - Tiếp tục làm thẻ bạn đọc cho học sinh các khối lớp 1 và 2 để các em có thẻ thư viện thuận tiện cho việc sử dụng sách báo trong thư viện nhiều năm liền. - Đề nghị Đối với sách cung ứng theo chương trình mục tiêu cần được cung cấp kịp thời và có chính sách ưu tiên đối với sách nghiệp vụ giáo viên. • Các hoạt động chính trong học kỳ II Thỏng N?i dung ho?t d?ng 01/2011 - Tiếp tục t?ng h?p, s?p x?p, x? lý nghi?p v? thu vi?n. - Mua bổ sung sách nhập kho và tiến hành cho giáo viên và học sinh mượn để sử dụng. 02 + 3/2011 - é?t sỏch nam h?c 20012-2013. - Nhận sách theo chương trình năm học, tiếp tục sử lý nghiệp vụ và nhập kho sách, tiếp tục cho mượn và sử dụng. 04/2011 - Ki?m tra, thu th?p l?p h? so xột tru?ng cú thu vi?n d?t chu?n - Cõn d?i sỏch t?n 05/2011 - Cho học sinh các khối lớp đăng ký mua sách giáo khoa và đặt mua với bộ phận sách thiết bị của Phòng giáo dục. - Kiểm kê kho sách, nhận sách giáo viên và học sinh trả, bố trí sắp xếp kho sách, thiết bị làm công tác bảo quản trước khi nghỉ hè - T?ng k?t cụng tỏc sỏch thi?t b? nam h?c 2011 - 2012 Trong học kỳ I năm học 2011-2012. Thư viện trường Tiểu học Vũ Thị Thục đ• hoàn thành tốt công tác thư viện trong trường học. Các mặt hoạt động nhìn chung đ• có nhiều mặt tiến bộ hơn so với năm học 2010-2011. L•nh đạo nhà trường và cán bộ phụ trách thư viện nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác thư viện. Công tác sách giáo khoa, sách tham khảo… đều được hoàn thành ngay từ khi bắt đầu năm học, việc kiểm tra, kiểm kê được tiến hành thường xuyên. Việc bảo quản, vệ sinh thư viện được tiến hành định kỳ nên số sách báo trong thư viện được bảo quản tốt, việc sắp xếp, phân loại khoa học thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng. Giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách theo lịch mở cửa…. * Kiến nghị: Đề nghị Phòng GD-ĐT Hưng Hà; UBND huyện Hưng Hà; S? Giỏo d?c và éào t?o Thỏi Bỡnh có kế hoạch kiểm tra, xem xét công nhận “Thư viện đạt chuẩn” đối với thư viện trường Tiểu học Vũ Thị Thục trong năm học 2011-2012 . CÁN B? THU VI?N Tạ Xuân Sinh HI?U TRU?NG Lương Thị Minh Chuyên