QUY CHẾ DÂN CHỦ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ, CÔNG KHAI TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM TRUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….. /QĐ – THKtr ngày 24 tháng 9 năm 2019)
của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim trung )

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này, quy định thực hiện dân chủ trong pham vi hoạt động của Trường Tiểu học Kim Trung, bao gồm: dân chủ trong nội bộ đơn vị trường học: Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan:

a) Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra.

b) Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới.

2. Quy chế này, áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, có trong danh sách trả lương và là đoàn viên công đoàn của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị trường học

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của nhà trường.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.

3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong trường học.

Điều 3. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu trong nhà trường và của các tổ chức công đoàn, chi đoàn.

2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của cán bộ công chức viên chức , cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

 

CHƯƠNG II:

NHỮNG QUY ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN

ĐỂ ĐẢM BẢO DÂN CHỦ

 

Điều 4: Chức năng của Hiệu trưởng

Điểm 1: Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động dạy và học cùng các hoạt động khác trong nhà trường đi đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như hướng dẫn của ngành và Nghị quyết của hội nghị CBCC-VC.

- Thực hiện quyền điều hành toàn diện hoạt động trong trường học, triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà nước của cấp trên và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và pháp luật về các hoạt động trong trường học.

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ- viên chức, của người học trong quy chế này.

Điểm 2: Hiệu trưởng có trách nhiệm thông tin kịp thời và công khai để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết rõ những nội dung sau:

- Chính sách pháp luật của nhà nước ( sau khi ban hành)

- Các quy định kế hoạch của ngành, của địa phương (có liên quan đến đơn vị trường).

- Kế hoạch phát triển tổng thể và cụ thể. Kế hoạch hàng năm, hàng kỳ, tháng, tuần.

- Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện (chỉ thông báo kiểm tra số lượng học sinh và giáo viên, thông báo tên cụ thể trước từ 2-3 ngày), thông báo kết quả kiểm tra.

- Kết quả thi đua từng đợt và cả năm.

- Nâng lương CBCC hàng quý, hàng năm.

- Thu - chi các loại quỹ theo từng tháng, quý, năm.

- Khen thưởng, kỷ luật học sinh, đề nghị cấp trên khen thưởng, kỷ luật CBCC-VC.

- Điều kiện và kết quả tuyển sinh, lên lớp, ở lại, hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh.

Điểm 3: Hiệu trưởng phải thực hiện đầy đủ số tiết dạy theo chế độ quy định.

- Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp hội đồng nhà trường, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội họp phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân… và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

- Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

+ Hàng tuần họp hội ý giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

+ Hàng tháng họp giao ban Ban giám hiệu với các tổ, khối trưởng, đại diện BCH công đoàn, Bí thư chi đoàn và Tổng phụ trách Đội để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

+ Họp Hội đồng tháng.

+ Cuối học kì I và cuối năm học tổ chức đánh giá sơ, tổng kết hoạt động giáo dục trong nhà trường.

+ Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ- viên chức về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

+ Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.

Điều 4: Chức năng Phó Hiệu trưởng.

- Phó Hiệu trưởng tham mưu cho Hiệu trưởng những phần hành công việc được hiệu trưởng phân công cùng chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng trước Đảng, Nhà nước, Pháp luật về các hoạt động trong nhà trường. Phải thực hiện đầy đủ số tiết dạy theo chế độ quy định.

Điều 6: Các tổ chức đoàn thể:

Điểm 1: Quy định chung:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác của các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, phối hợp với chính quyền tham gia quản lý hoàn thành kế hoạch được giao. Chủ động kết hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện tốt qui chế dân chủ. Đổi mới, cải tiến nội dung hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức mình, phát huy Sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng CNTT. Tăng cường các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học.

Điểm 2: Quy định cụ thể:

a) Tổ chức Chi bộ Đảng:

- Chi bộ lãnh đạo tuyệt đối nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, có trách nhiệm chỉ đạo nhà trường trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch, Nghị quyết của năm học đã được thông qua Hội nghị CBCC-VC đầu năm.

b) Tổ chức Công đoàn:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các cuộc vận động của ngành, cấp trên cùng với hiệu trưởng sắp xếp, bố trí đội ngũ đáp ứng được sự dân chủ, hợp pháp, xây dựng được mối đoàn kết nhất trí trong nội bộ tạo động lực thúc đẩy chuyên môn. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, chỉ đạo tổ nữ công hoạt động có hiệu quả, tập hợp ý kiến nguyện vọng của đoàn viên để trình với Hiệu trưởng nghiên cứu giải quyết.

c) Tổ chức Đoàn thanh niên:

- Phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy năng lực chuyên môn khả năng sáng tạo trong dạy học và hoạt động tập thể. Giúp đỡ Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nền nếp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

d) Tổ chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao, uỷ quyền xây dựng được kế hoạch hoạt động của tổ dựa trên kế hoạch trường. Có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho thành viên trong Tổ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tổ.

e) Đội TNTP Hồ Chí Minh:

- Chủ trì thực hiện mọi hoạt động nền nếp Đội, tham mưu cho Hiệu trưởng những công việc liên quan đến Đội. Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động Đội, Sao và giáo dục ngoài giờ lên lớp.

g. Ban thanh tra nhân dân:

- Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 7: Thư ký HĐSP

- Có trách nhiệm ghi lại các biên bản Hội họp, dự thảo các văn bản có liên quan cần thiết, tổng hợp tình hình hoạt động tư vấn báo cáo cho Hiệu trưởng đồng thời thực hiện các công việc khác thuộc chức năng của mình khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

Điều 8: Kế toán - thủ quỹ

- Thực sự là người đại diện kiểm soát và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thu - chi theo đúng nguyên tắc kế toán tài chính, có trách nhiệm quyết toán công khai tài chính theo đúng hàng tháng, hàng quý và cả năm.

Điều 9: Đối với toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên :

Mục 1: Nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm.

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ và Nội quy của nhà trường. Nhà giáo, cán bộ - viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

2. Kiên quyết chống lại những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; nhà giáo, cán bộ- viên chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

3. Thực hiện đúng pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ- viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

  1. 2: Những việc nhà giáo, cán bộ-viên chức được biết.

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ-viên chức.

Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

2. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.

Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.

3. Việc thực hiện tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

4. Nhận xét đánh giá công chức hàng năm.

Những vấn đề trên sẽ được công khai bằng các hình thức theo quy định các cấp và Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD-ĐT và Quyết định 2814 của UBND tỉnh Thái Bình. ( đồng chí Kê toán và Văn phòng chịu trách nhiệm lập các mẫu biểu và thực hiện công khai)

Cụ thể nội dung và hình thức của 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Biểu mẫu 05,).

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh học 2 buổi/ngày; số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập, tổng hợp kết quả cuối năm đối với trường tiểu học (Biểu mẫu 06);.

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định (Biểu mẫu 07;).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo ( Biểu mẫu 08).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

b) Công khai các khoản thu-chi theo đúng quy định của Quyết định 2814 của UBND tỉnh Thái Bình và theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Hình thức và thời điểm công khai

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này: (cả ba công khai)

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

 Đối với nội dung mục b của công khai tài chính (điểm b của công khai tài chính) thì thêm hình thức công khai thì tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT; Quyết định 2814 và hướng dẫn 218.

Mục 3: Hoạt động nề nếp:

Mọi hoạt động của mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện đúng theo thời gian, lịch trình quy định. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương trong dạy học.

- Đi đứng, nói năng, giao tiếp phải thể hiện tác phong sư phạm, đối với đồng đội phải thực hiện đoàn kết, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xưng hô mẫu mực, lịch sự.

- Về đạo đức, tác phong, thực sự mẫu mực, trong sáng kể cả lúc đến trường cũng như nơi mình đang cư trú.

- Lên lớp giảng dạy phải đến đúng giờ dạy.

- Khi có việc cần nghỉ dạy phải có đơn xin phép gửi Ban giám hiệu ít nhất 1 ngày trước khi nghỉ để ban giám hiệu xem xét giải quyết.

- Đau ốm hoặc ở gia đình có việc đột xuất xảy ra không đi dạy được phải xin phép trước giờ vào học 30 phút. Đồng thời phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được nghỉ (trừ trường hợp đặc biệt).

- Đến trường phải ăn mặc chỉnh tề, văn minh lịch sự, đúng y phục công chức.

- Tuyệt đối không được uống rượu, bia, hút thuốc lá khi lên lớp và trong các hoạt động giáo dục khác.

- Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng như tụ tập đi ăn sáng, uống cà phê... tại các địa điểm ăn uống, giải khát; không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông; gắn với tiêu chí bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Mục 4: Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, bao bọc đẹp, chữ viết cẩn thận, trình bày rõ ràng.

- Trước khi đến lớp phải chuẩn bị bài chu đáo, soạn bài đầy đủ, có chất lượng.

Ra - vào lớp phải tuân theo hiệu lệnh, đúng thời gian quy định, không được ra khỏi lớp khi chưa có hiệu lệnh của người trực.

- Tuyệt đối chấp hành thời khoá biểu, thời gian biểu, chương trình giảng dạy, không được tự ý chuyển dịch tiết dạy, không được tự ý cắt xén thời gian môn học.

-Trong quá trình dạy không được tự ý bỏ lớp, đi lại từ phòng này sang phòng khác khi chưa có lệnh của lãnh đạo.

- Không tiếp xúc với bất kỳ người nào trong phòng học trừ khi lãnh đạo cho phép.

- Chữ viết bảng phải rõ ràng, cẩn thận.

- Sử dụng thiết bị dạy học đúng lúc, có hiệu quả.

- Thực hiện chế độ chấm, chữa, ghi điểm, chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên, ghi lời nhận xét, đánh giá học sinh phải đảm bảo thực chất, có tính giáo dục.

- Có tinh thần tự học tập, nghiên cứu và đổi mới nội dung phương pháp, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đánh giá kết quả các môn học, tích cực dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp, tham dự thao giảng thường xuyên và chuyên đề. Nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của công nghệ thông tin tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho bản thân.

  • Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, chương trình giảng dạy.

- Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định, Đảm bảo ngày giờ công, giờ giấc ra vào lớp và chế độ hội họp. Chú trọng sinh hoạt chuyên môn có chất lượng.

Tích cực phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học, có ý thức, biện pháp để xây dựng kế hoạch của nhà trường, tổ khối chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà tường tổ chức.

Có trách nhiệm thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào do ngành và cấp trên phát động.

* Ngoài những quyền hạn (ghi trong điều lệ) CBCC-VC có quyền:

- Được quản lý và thực hiện công tác theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc nếu thấy nghi ngờ về mọi hiện tượng như (mất đoàn kết, tham ô, tham nhũng...).

* Ngoài những việc CBCC-VC không được làm theo Pháp lệnh công chức, mỗi CBCC-VC còn phải:

- Nếu nghe được những thông tin (không cần thiết) có ảnh hưởng đến cá nhân hoặc đơn vị mình thì có trách nhiệm phản ánh đúng sự thực với người có trách nhiệm để giải quyết.

- Không được đưa những thông tin không chính xác hoặc chưa rõ, hoặc sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, hoặc tập thể đơn vị.

* Cán bộ công chức phải tự phê bình nghiêm túc, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, phải thẳng thắn đấu tranh, phê bình góp ý xây dựng nội bộ trường học ngày càng đoàn kết vững mạnh trong sạch.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho hiệu trưởng.

Điều 10: Đối với học sinh.

- Kính trọng thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường. Đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Thực hiện điều lệ nội quy nhà trường, chấp hành các quy tắc trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

- Chăm chỉ học tập hoàn thành mọi nhiệm vụ, học tập và rèn luyện theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường.

- Chăm lo rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

- Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội TNTP Hồ Chí Minh- Sao nhi đồng Hồ Chí Minh.

- Giữ gìn tài sản của nhà trường, giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và công tác xã hội phù hợp với lứa tuổi.

Điều 11: Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng giải quyết các vấn đề về nội dung công việc liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc liên quan đến học sinh. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định và thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục.

CHƯƠNG III:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Trách nhiệm thi hành và Hiệu lực thi hành

Hiệu trưởng nhà trường, các Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện qui chế này

Bản Quy chế này đã được thông qua Hội nghị cán bộ viên chức ngày 26 tháng 09 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                     Phạm Văn Tứ

 

Bài viết liên quan