CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Thực hiện chủ trương đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Ngành giáo dục sẽ tiến hành thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và tiếp tục năm học sau với các lớp tiếp theo và hoàn thành vào năm học 2024-2025.

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

 

Kính thưa:

- Các bậc phụ huynh học sinh

- Toàn thể nhân dân xã nhà

 

Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông  là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để cụ thể hoá việc thực hiện chủ trương của Đảng ta về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Để Phụ huynh học sinh và nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, chúng tôi xin được trao đổi một số thông tin quan trọng liên quan tới việc thực hiện, triển khai chủ trương đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông :

Thứ nhất: Phải đổi mới CT GDPT vì một số lí do sau đây:

1/ Chương trình và sách giáo khoa (CT và SGK) hiện hành theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 đã được triển khai trong toàn quốc từ 2002 đến nay. Mặc dù CT và SGK hiện hành có nhiều ưu điểm so với trước đó, cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu về đổi mới và đã kế thừa và phát huy được những ưu điểm của các chương trình trước. Nhưng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nhưng trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ và khoa học giáo dục; trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế, CT và SGK hiện hành khó đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

2/ Xu thế phát triển CT và SGK của thế giới thay đổi rất nhanh; có nhiều thành tựu mới của khoa học giáo dục cần được bổ sung kịp thời vào CTGD. Đầu thế kỉ XXI nhiều nước có nền giáo dục phát triển đã chuyển hướng từ CT coi trọng nội dung giáo dục sang CT coi trọng phát triển năng lực người học. CTGD Việt Nam cần đổi mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Cơ sở pháp lý của việc đổi mới CT GDPT lần này là dựa vào các Văn kiện chính trị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; cụ thể là: Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành CT hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 44/NQ-CP) và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới CT, SGK GDPT (sau đây viết tắt là Quyết định số 404/QĐ-TTg).

Có 2 cơ sở khoa học chính của việc đổi mới CT và SGK:

– Kết quả tổng kết đánh giá CT, SGK hiện hành so với yêu cầu của Nghị quyết số 40/2000/QH10 và yêu cầu mới của Nghị quyết số 29-NQ/TW nhằm rút được những ưu điểm và hạn chế, bất cập của CT, SGK hiện hành; từ đó xác định những gì cần kế thừa, những gì cần phát triển, bổ sung, đổi mới.

– Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và quản lý phát triển CT; biên soạn và sử dụng SGK, tài liệu giáo dục… nhằm tiếp thu, học tập một cách sáng tạo kinh nghiệm của nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ 2: Chương trình giáo dục phổ thông nhằm thực hiện một số mục tiêu quan trọng sau:

Trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, mục tiêu của giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”.

Như vậy, trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ chú ý chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu “cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở” mà còn chú ý yêu cầu “phát triển phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

Thứ 3: Có một số điểm mới đối với các trường tiểu học khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới:

Một số môn học hiện hành là môn tự chọn như môn Tiếng nước ngoài, môn Tin học thì khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ là những môn học bắt buộc;

Về hệ thống môn học, trong chương trình mới, chỉ có một số môn học và hoạt động giáo dục mới hoặc mang tên mới là: Tin học và công nghệ, Ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học;

Chương trình GDPT mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ chương trình GDPT hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.

Thứ 4: Để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Uỷ ban nhân dân Huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện. Cụ thể như sau:

1/ Lộ trình thực hiện Chương trình:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5

2/ Về triển khai tài liệu nội dung giáo dục địa phương:

- Trước tháng 7/2020: Triển khai Tài liệu GDDP lớp 1;

- Trước tháng 7/2021: Triển khai Tài liệu GDDP lớp 2;

- Trước tháng 7/2022: Triển khai Tài liệu GDDP lớp 3;

- Trước tháng 7/2023: Triển khai Tài liệu GDDP lớp 4;

- Trước tháng 7/2024: Triển khai Tài liệu GDDP lớp 5;

Trên đây là một số thông tin quan trọng liên quan tới việc thực hiện, triển khai chủ trương đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông được bắt đầu thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và hoàn thành đến lớp 5 vào năm học 2024-2025. Kính mong nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và nhân dân xã nhà.

Gửi: - Đài truyền thanh xã

       - Tuyên truyền tại kì họp PHHS các lớp