Monday, 30/11/2020 - 06:11|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ

Nghị luận sức mạnh tinh thàn dân tộc trong đại dịch Covid 19

Sức mạnh đoàn kết, sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng và các bộ ban nghành và tầm nhận thức sâu sắc của người Việt Nam trong đại dịch Covid 19.