Giới thiệu vắn tắt về Ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà (thời điểm 01/8/2018)
1. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện Hưng Hà thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Hưng Hà.

 

2. Quy mô trường lớp: Toàn ngành hiện có 35 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 24 trường THCS, 10 trường Tiểu học và THCS, 35 Trung tâm Học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn với số học sinh dao động trên 40.000.

 

3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lãnh đạo Phòng: 03

- Chuyên viên, nhân viên: 09

3.2. Các cơ sở giáo dục

3.2.1. Cấp mầm non

- Cán bộ quàn lý: (Hiệu trưởng: 35; Phó hiệu trưởng: 72).

- Giáo viên: 

- Nhân viên: (Kế toán: 33; Văn phòng: 01).

3.2.2. Cấp tiểu học

- Cán bộ quàn lý: (Hiệu trưởng: 25; Phó hiệu trưởng: ).

- Giáo viên: 

- Nhân viên: (Kế toán: 33; Văn phòng: 01; Thư viện, thiết bị: ).

3.2.3. Cấp THCS

- Cán bộ quàn lý: (Hiệu trưởng: 24; Phó hiệu trưởng: ).

- Giáo viên: 

- Nhân viên: (Kế toán: ; Văn phòng: ; Thư viện, thiết bị: ).

3.2.4. Cấp Tiểu học và THCS

- Cán bộ quàn lý: (Hiệu trưởng: 10; Phó hiệu trưởng: ).

- Giáo viên: 

- Nhân viên: (Kế toán: ; Văn phòng: ; Thư viện, thiết bị: ).

4. CSVC, trang thiết bị dạy học:

 

5. Trường chuẩn quốc gia:

Toàn huyện có .../94 trường học được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Cấp mầm non: 27 (Chuẩn mức độ 2: 11).

- Cấp tiểu học: ... (Chuẩn mức độ 2: ...).

- Cấp THCS: ...

- Cấp Tiểu học và THCS: ...